Voorwaarden

Evaluatie Fisher Producten

Omdat we voortdurend streven om onze producten te optimaliseren, organiseert Fisher een aantal campagnes waardoor we in staat zijn onze producten te evalueren. 

Via deze campagnes kan u ons uw feedback, opmerkingen en suggesties over Fisher producten en productstalen doorgeven.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de genoemde Fisher productevaluatie-campagnes, hierna vermeld als de “Algemene voorwaarden voor deelname aan campagnes“. 

Door deel te nemen  aan de Fisher productevaluatie- en/of stalenevaluatie-campagnes aanvaardt u deze voorwaarden.

ARTIKEL 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE FISHER PRODUCTEVALUATIE-CAMPAGNES

1.1. Voorwaarden voor deelname 

Deelname aan één of meer Fisher productevaluatie- en/of stalenevaluatie-campagnes is volledig  gratis en houdt geen enkele  aankoopverplichting in.  

Alleen  personen die wettelijk in staat zijn een overeenkomst aan te gaan, ouder zijn dan 18 jaar en niet handelingsonbekwaam zijn mogen hieraan deelnemen. 

Fisher behoudt zich het recht voor om bewijsstukken hiervoor op te vragen (bv. kopie van uw identiteitskaart, …). 

Deelname is mogelijk via de volgende website: www.sheplus.com/nl/lp-registration 

Voor elke campagne is slechts één deelname per persoon toegestaan.

1.2. Verloop evaluatie-campagnes

Om aan de productevaluatie-campagne deel te nemen, dient u een account aan te maken door de  hieronder beschreven procedure te volgen. 

1.2.1. Inschrijven via de website www.sheplus.com/nl/lp-registration/

Om deel te nemen aan een productevaluatie-campagne, dient u de volgende stappen te vervolledigen: 

1) Klik op de link in de uitnodigingsmail

2) Vul het inschrijvingsformulier in, met vermelding van uw naam, voornaam en e-mailadres 

3) Kies een product

4) Lees en accepteer deze voorwaarden door het betreffende vakje aan te kruisen 

5) Klik op “VERZENDEN”

1.2.2. Deelnemen aan een productevaluatie-campagne

Nadat u het inschrijvingsformulier hebt ingevuld, kunt u deelnemen aan de  productevaluatie-campagne. 

Het is aan u om te beslissen of u geïnteresseerd bent in een productevaluatie-campagne.

Deelname aan een productevaluatie-campagne gebeurt  altijd op vrijwillige basis en zonder financiële compensatie. 

1.2.3. Selectie van product evaluators 

De producten die het voorwerp uitmaken van de campagne, worden enkel toegewezen aan product evaluators die aan de gevraagde  selectiecriteria voldoen. 

Deze selectie wordt gemaakt door Fisher. Het staat Fisher vrij om naar eigen goeddunken en zonder vermelding van welke reden dan ook  een deelname te accepteren of te weigeren. 

De geselecteerde product evaluators ontvangen een bevestiging per e-mail. 

Alle verstrekte informatie moet juist en nauwkeurig zijn. Indien dit niet het geval is, is het mogelijk dat de te evalueren producten niet geleverd kunnen worden.

1.2.4. Verzending 

De te evalueren producten zullen binnen de 3 weken worden toegestuurd, samen met advies over gebruik en bewaring, voorzorgsmaatregelen bij gebruik en informatie over hoe u uw mening over het product kunt geven. 

Open uw pakket onmiddellijk na ontvangst of haal het op bij het postkantoor – als het niet kon worden afgeleverd – en controleer of de inhoud overeenkomt met uw bestelling.

1.2.5. Feedback, opmerkingen en suggesties 

Raadpleeg na uw beoordeling van het product de instructies in de e-mails die u hebt ontvangen of neem contact op met Fisher via info@fishertrade.com

ARTIKEL 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE PRODUCT EVALUATOR

2.1. Algemene verplichtingen 

Door deel te nemen aan een productevaluatie-campagne verklaart u dat u vrij en vrijwillig handelt, in uw eigen naam en dat alle informatie over u correct  is. 

Na ontvangst van uw Fisher productkuur, gaat u akkoord de bijbehorende instructies op te volgen die u worden verstrekt. 

Deelname aan de campagne houdt in dat u ermee instemt zo volledig en eerlijk mogelijke feedback, opmerkingen en suggesties te geven over het te evalueren product. 

De productevaluatie-campagne is beperkt in de tijd. Daarom is het noodzakelijk om uw feedback binnen de gestelde termijn te geven.

De product evaluator verbindt zich ertoe het product persoonlijk te beoordelen en eigen feedback te geven. 

Het product dat u ontvangt is niet te koop en wordt beschouwd als een productstaal. U mag het ontvangen product in geen enkel geval doorverkopen. 

Iedere schending van deze verplichting kan door Fisher gerechtelijk worden vervolgd wegens inbreuk op de intellectuele eigendoms- en distributierechten van Fisher. 

Alle feedback, commentaar en/of suggesties moeten respectvol zijn en in overeenstemming met de waarden van tolerantie en respect voor andere gebruikers en/of product evaluators.

2.2. Vereisten voor feedback 

Als u deelneemt aan de productevaluatie-campagne van Fisher stemt u ermee in uw mening of ervaring  over het te evalueren product te delen en eventueel uw foto’s en/of video’s te publiceren. 

Door uw mening of ervaring  op de website te plaatsen, verklaart u dat : 

 • uw feedback in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden van de website en alle  voorwaarden in dit document; 
 • u de auteur van de feedback bent, gebaseerd op uw eigen ervaring en eerlijk en correct is geformuleerd; 
 • uw opmerkingen geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

U verklaart ook dat u geen inhoud zult plaatsen : 

 • die informatie bevat (met inbegrip van prijzen) over concurrenten of hun producten (met name andere fabrikanten en/of groothandelaars  en/of detailhandelaars  van producten die vergelijkbaar zijn met de te evalueren producten); 
 • die geen verband houdt met de evaluatie van de producten die u hebt genomen; 
 • waarvoor u enige vergoeding, financieel  of anders, van derden ontvangt; 
 • die verwijzingen bevat naar andere websites, URL’s, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • met computervirussen of instructies om computervirussen of andere potentieel schadelijke computerprogramma’s of bestanden te maken; 
 • die niet voldoet aan ethische normen.

Fisher behoudt zich het recht voor de toegang te beperken of te ontzeggen aan iedere gebruiker die deze algemene voorwaarden schendt en weigert reacties te plaatsen, te bewerken, te verwerken of te verwijderen die naar de mening van Fisher in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Fisher behoudt zich tevens het recht voor om geen feedback, opmerkingen of suggesties te publiceren die in strijd zijn met deze voorwaarden. 

Vóór publicatie wordt gecontroleerd of alle schriftelijke feedback en opmerkingen aan deze voorwaarden voldoen. 

Alleen Fisher heeft het recht om gepubliceerde inhoud te verwijderen.

ARTIKEL 3 - BEËINDIGING/UITSLUITING

Wij behouden ons het recht voor u uit te sluiten van verdere productevaluatie- of stalenevaluatie-campagnes indien: 

– u geen eerlijke en open feedback geeft over het te evalueren product; 

– u onjuiste persoonlijke gegevens hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres (door meerdere e-mailadressen aan te maken die naar u leiden) met de bedoeling meerdere producten of stalen te ontvangen; 

– u de waarden van tolerantie en respect voor anderen niet respecteert bij het plaatsen van uw mening of ervaring;

– u deze voorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN BEELDRECHTEN

4.1. Intellectuele eigendomsrechten 

Indien uw opmerkingen en/of foto’s/video’s/quotes/testimonials aanleiding geven tot bescherming door intellectuele en/of industriële, literaire en artistieke eigendomsrechten, geeft u als product evaluator ons uitdrukkelijk de kosteloze toestemming om: uw foto(‘s)/video(‘s)/quote(s)/testimonial(s) in het kader van de productevaluatie-campagne te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, aan te passen (o.a.  vertalen), over te dragen en te verdelen voor alle interne of externe communicatiedoeleinden, alsook voor alle openbare doeleinden voor de promotie van en reclame voor Fisher in alle media, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 

 • Internet, websites, banners, blogs of forum- of social media kanalen;
 • Druk of digitale pers;
 • Printdocumenten;
 • Buitenreclame (billboard, abribus, …); 
 • Audio/Audiovisueel;
 • Toepassingen, digitale diensten, mobiel of vast;
 • e-commerce kanalen;

hierna “Media” genoemd. 

Deze toestemming geeft Fisher ook de mogelijkheid om de originele foto’s te wijzigen en er delen aan toe te voegen of uit te verwijderen, op voorwaarde dat ze niet wezenlijk worden gewijzigd. 

Deze toestemming wordt onherroepelijk en kosteloos verleend, wereldwijd, zonder enige beperking in aantal of afgeleiden, via de Media, voor de volledige  duur van de intellectuele, literaire en/of artistieke en/of industriële eigendomsrechten. 

U verklaart hierbij uitdrukkelijk dat u eigenaar bent van alle rechten op de meningen, commentaren en foto’s, video’s en getuigenissen.

4.2. Beeldrechten 

Door uw opmerkingen en/of foto’s op de Website en in de verschillende media te publiceren, geeft u als product evaluator ons uitdrukkelijk de toestemming om uw afbeelding in het kader van de productevaluatie-campagne te reproduceren, te vertegenwoordigen, te wijzigen, aan te passen, over te dragen en te verspreiden voor alle interne of externe communicatiedoeleinden, alsook voor alle openbare en privé doeleinden en voor de promotie en publiciteit van Fisher producten via alle media in het algemeen.  

Deze toestemming wordt gratis verleend vanaf het eerste gebruik van de afbeelding van de product evaluator via de website, wereldwijd zonder beperking in aantal of afgeleiden, via de Media, voor een periode van 10 jaar. 

Er wordt van uitgegaan dat communicatiemateriaal met de afbeelding van de product evaluator mogelijk moeilijk te verwijderen is van de social media kanalen en websites van Fisher (zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Youtube, enz.) en/of Fisher en de product evaluator komen overeen dat dergelijk communicatiemateriaal op de oorspronkelijk geplaatste social media kanalen en websites mag blijven staan, mits Fisher na de genoemde 10 jaar dergelijk materiaal niet opnieuw publiceert of anderen toestaat dit te publiceren. 

De term “beeld” verwijst naar alle attributen van de persoonlijkheid van de product evaluator, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zijn of haar foto, video, stem, voor- en achternaam, handtekening, sociale media-activiteit, vaardigheden via professionele activiteiten en professionele titel(s). 

4.3. Niet-commercieel gebruik 

De product evaluator geeft Fisher ook toestemming om zijn mening, commentaar of opmerkingen en foto’s/video’s waarop deze betrekking hebben, te reproduceren, weer te geven en aan te passen voor elke niet-commerciële, interne of externe communicatie voor culturele, educatieve, documentaire, journalistieke of informatieve doeleinden, alsmede voor elke bedrijfscommunicatie van Fisher, al dan niet rechtstreeks verband houdend met Fisher producten.

Deze toestemming wordt gratis verleend voor onbeperkte duur, wereldwijd en voor alle media, zonder enige kwantitatieve beperking. 

4.4. Diversen 

U verklaart hierbij uitdrukkelijk dat u in het bezit bent van alle rechten en toestemmingen die nodig zijn om Fisher zonder problemen van de verleende rechten te laten genieten. 

Als een product evaluator garandeert u dat : 

Uw meningen, commentaar of opmerkingen en/of foto’s vrij zijn van enige bezwaring en rechten van derden, veiligheidsbelangen, vorderingen, eisen, beperkingen of andere aansprakelijkheden of verplichtingen. U garandeert dat uw recensies, meningen, commentaar of opmerkingen en foto’s origineel zijn en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. U garandeert dat Fisher het recht heeft uw commentaar en foto’s/video’s zonder zorgen te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en bevestigt hierbij dat geen enkele derde partij Fisher kan beletten van deze rechten gebruik te maken. 

U vrijwaart Fisher zonder enige beperking tegen alle claims en acties van derden in verband met uw commentaar en foto’s en/of video’s. U vrijwaart  Fisher van alle kosten, boetes en uitgaven die het gevolg kunnen zijn van het niet-nakomen van de hierboven vermelde verplichtingen.

ARTIKEL 5 - PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen, in het bijzonder wanneer u :

 • zich abonneert op een dienst;
 • zich registreert op de website www.sheplus.com;
 • u wenst deel te nemen aan een productevaluatie-campagne; 
 • feedback, opmerkingen of suggesties over de Fisher producten geeft. 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een computerbestand. 

Deze gegevens worden gedurende 3 jaar bewaard en zijn bestemd voor Fisher. 

Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving kunt u toegang vragen tot uw persoonsgegevens en deze laten corrigeren en wissen. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door een bericht met een kopie van uw identiteitskaart te zenden aan het volgende adres: 

Fisher-Pharma

Terkamerenlaan 30, 

1000 Brussel – België 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op de website www.sheplus.com

ARTIKEL 6 - CONTACT

Indien u vragen of klachten heeft over de geleverde producten en/of diensten, kunt u steeds contact opnemen met de klantenservice van Fisher op het volgende e-mailadres: info@fishertrade.com

Shopping Cart
Scroll to Top